استومی چیست ؟
۰۴ مرد
ارسال شده توسط
پیشگیری از زخم بستر
۰۲ مرد
ارسال شده توسط
زخم بستر
۰۱ مرد
ارسال شده توسط
دماسنج
۰۱ مرد
ارسال شده توسط
سمعک
۲۸ تیر
ارسال شده توسط
بازگشت به بالا