پانسمان محافظ استومی کلوپلاست

موجود نمیباشد

پانسمان محافظ کلوپلاست

محصول کشور دانمارک

به منظور ترمیم والتیام زخم های اطراف