بررسی هزینه های روش درمانی وکیوم تراپی

بررسی هزینه های روش درمانی وکیوم تراپی

بررسی هزینه ها ی روش درمانی وکیوم تراپی زخم پای دیابتی

زخم های بیماران دیابتی همیشه یک چالش برای درمانگران و کارشناسان زخم می باشد.

زیرا پروسه درمان آنها طولانی و دشوار است و می تواند منجر به قطع عضور شود

و علاوه بر اینها بار مالی و هزینه زیادی برای بیمار و خانواده او دارد.

در افکار عمومی هزینه های درمان به روش NPWT(وکیوم تراپی) زیاد است و مانع انتخاب آن به عنوان روش درمانی توسط کارشناسان و حتی بیماران می شود.

بررسی هزینه های روش درمانی وکیوم تراپیبررسی هزینه های روش درمانی وکیوم تراپی

در این تحقیق سرعت و همچنین هزینه ی درمان زخم پای دیابتی به روش وکیوم تراپی و روش های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق در دانشگاه شیکاگو آمریکا در بین ۶۰ بیمار مبتلا به زخم پای دیابتی صورت گرفته است .

تمام نفرات مورد تحقیق از نظر فرهنگی ،مصرف آنتی بیوتیک و مشاوره روند درمان در یک سطح قرار گرفته اند.

تمام موارد دارای زخم هایی بودند که در صورت پیشرفت منجر به قطع عضو میگردید.

نقطه پایانی درمان زمانی بود که زخم بسته شده یا آماده پیوند پوست می باشد ،

در گروه وکیوم تراپی نقطه پایانی در روز ۳.۵±۱۷.۲ بود

و در روش دیگر  نقطه پایانی در روز  ۵.۹±۲۶.۶ بود

که کاملا مشخص است در روش وکیوم تراپی حدوداً ۱۰ روز زودتر به نقطه پایانی رسیدند

در زمینه درمان کامل ۹۰٪ بیماران در گروه وکیوم تراپی درمان کامل شدند و در روش های دیگر ۷۶.۶٪درمان شدند

و در زمینه افتصادی و هزینه ها درمان در روش وکیوم تراپی تا ۳۲٪ منجر به کاهش هزینه ها گردید.

آشننایی بیشتر با روش وکیوم تراپی زخم

بررسی هزینه های روش درمانی وکیوم تراپی