درمان زخم بر پایه تشکیل اسید هیالورانیک

پودر آلژینات هیالورونیک اسید هیالوگران Hyalogran آنیکا
درمان زخم بر پایه تشکیل اسید هیالورانیک

 Hyalogran

هیالوگران

توضیحات محصول

 

هیالوگران محصـولی بـراي پوشـش (درمـان ) زخم،متشـکل از گرانول هاي سدیم الژینات و ۱۱ %هیاف می باشد.
Hyalogran به منظور بر طرف کردن مواد عفونی زخـم و فعالیت مجدد براي حصـول و پیشـرفت در درمـان بافـت هـاي مرده و غیر فعال می باشد.

 

چگونگی استفاده

 • بعد از ضد عفونی محل زخم، ماده Hyalogran می بایست بطور مستقیم در بستر زخم
  اعمال گردد.
 • این لایه می بایست به قطر ۳ میلی متر روي زخم قرار گیرد.(به منظور جذب ترشحات و
  باکتري) بنابراین حفره زخم می بایستی با ماده Hyalogran پر گردد. امکان درد یا ناراحتی براي بیمار وجود دارد.
 • Hyalogran می بایست توسط پانسمان مناسب پوشش یابد.

تعویض پانسمان

Hyalogran این محصول به راحتی می تواند با آب استریلیزه یا آب نمکی برداشته شود.

 

شرایط تعویض پانسمان

 • بستگی به مراحل و حاد بودن زخم تعویض گردد.
 • فاصله بین تعویض می تواند تا ۴روز هم ادامه یابد.
درمان زخم بر پایه تشکیل اسید هیالورانیک

Hyalofill

هیالوفیل

توضیحات محصول

Hyalofill یک ماده جاذب، پوشش حیاتی زخـم می باشد.
ترکیبـاتی از HYAFF (جزئـی از ترکیبـات هیـالوران می باشد)

 

کاربرد  Hyalofill

 • جهت مدیریت بالینی زخم هاي دیابتی، وریدي و زخم هـاي ناشی از مرحله حاد تاسلامتی می باشد.
 • انتشار اسید هیالورانیک در محیط به جهت مـداوا و پیشـرفت در بهبودي زخم هاي مرطوب وزخم هاي حاد می باشد.

 

مکانیسم عملکرد Hyalofill

بعد از مالیدن Hyalofill روي زخم، محصول علاوه بر اقدام به جذب ترشحات زخم، تشکیل لایه ژلی بر اساس رها سازي اسید هیالورانیک بر روي محیط زخم را فراهم می نماید.

آزاد سازي اسید هیالورانیک به جهت گرانول شدن و بهبود زخم می باشد.

 

Hyalofill را چه موقع باید استفاده کرد؟

براي تحریک پذیري و تشکیل بافت و گسترش نسج

 

Hyalofill را چگونه باید استفاده گردد؟

بعد از تمیز نمودن زخم، ماده هیالوفیـل مـی بایسـتی روي زخـم مالیـده شـود و پانسـمان گـردد .

امکان مالیدن بر روي پانسمان ضدآب و پوشش بر روي زخم هم می باشد

هیالوفیل به راحتی با آب نمکی و انبرهاي استریل قابل برداشت می باشد.

 

 

گزارش هیالوگران

گزارش ۱ – مرحله چهارم(زخم هاي فشار خون)

گزارش هیالوگران

روز۱۸۰ ام:بــــه لطــــف مــــدیریت درمــــان بــــا Hyalofill اکثریت رویه زخـم بسـته شـده اسـت .

خون رسانی خوب در بستر زخم حاشیه زخم سالم بـا گسترش نسج بدون علائم عفونت.
درمان هفتگی با Hyalofill می بایستی تا سـلامتی کامل ادامه یابد.

گزارش هیالوگران

روز ۳۰ ام: بستر زخم کـاملا تمیـز، عفونـت تقریبـا ریشه کن،تکمیل بافت هاي آلوده،حاشیه زخم سـالم بنظر می رسد. نیازي به درمان و بر طرف نمـودن بافـت هـاي آلـوده نیســت و بســتر آمــاده جهــت درمــان هفتگــی بــا  Hyalofill به منظور گرانول شدن ناشی از زخم

بیمـار دیـابتی ۷۲ سـاله، نشـانه از نتیجـه ضـعیف و قطـع عضـو انگشت کوچک پا، ضایعه(زخم) تحـت پوشـش فیبـرین (مـاده سفید رنگی که در خون وجود دارد) قرار دارد.

گزارش هیالوگران

بعــد از تــراش درمــانی و بکــارگیري  Hyalogran بــراي مدیریت و شروع سـریع در گسـترش نسـج و جـذب ترشـحات التهابی در پیشرفت سلامتی استفاده می گردد.

پانسمان غیر چسبی(گاز،نخی) به منظور پوشش درم هـر ۳ روز یکبار توصیه می گردد.

گزارش هیالوگران

گزارش ۲ – قطع انگشت پا به جهت درمان ضعیف ||

روز ۱۰ام:  کوچکتر شدن اندازه زخم، فقدان بافـت هـاي غیـر حیاتی، گرانول شـدن زخـم، حاشـیه زخـم سـالم، ظهـور بافـت جدید و تمیز در لبه هاي زخم مشاهده می گردد.

تعـــویض پوشـــش  Hyalogran هـــر ۳روز یکبـــار انجـــام می پذیرد. پانسمان دوم همانند قبل اجرا می گردد.

گزارش هیالوگران

روز ۲۱ ام: ضایعه(زخم) کاملا بـا بافـت جدیـد پوشـش یافتـه است. در این مورد خاص، مـاده  Hyalogran قابلیـت در اثـر گذاري براي گسترش بافت و جذب ترشحات التهابی بـه لطـف و همکاري ماده HYAFF براي شروع سریع به جهـت بهبـودي بوده است.

گزارش هیالوگران

Hyalosafe

هیالوسیف

پانسمان هیالوسیف آنیکا

توضیحات محصول

 • Hyalosafe پانسمان زخم حیاتی با لایه شفاف
 • ترکیب متشکل از HYAFF (برگرفته از هیالوران)
 • Hyalosafe جهت تاثیر گذاري در پوشش زخمها

در مقایسه با پانسمان فیلم هاي قدیمی، Hyalosafe به عنوان نقش مکانیکی نیست و با تعامل با محیط زخم، تحریک و ترویج در بازیافت بافت جدید انجام می دهد.

 

مشخصات هیالوسیف

Hyalosafe استریل بوسیله اشعه گاما می باشد.

این ماده قابلیت یکبار استفاده را دارا می باشد.

 Hyalosafe باید در دماي اطاق (پایین تر از ۴۰ درجه سانتی گراد) نگهداري شود.
لایه محافظ بسته بندي: تا ۴ سال

لایه شفاف، امکان باز بینی زخم تا بهبودي کامل را بدون برداشت پانسمان امکان پذیر می نماید.نفوذ نا پذیر در برابر حرارت همانند حرارت بدن (بخار آب)
نفوذ ناپذیر در مقابل میکروب هاي سازمانی (آزمایشات مختلف)

موارد مصرف هیالوسیف

 • پیوند هاي پوستی
 • سوختگی پوست درجه ۱ و ۲
 • زخم هاي جراحی(زخم بعد از لیزر جوان سازي یا برداشت آکنه،جوش)
 • زخم هاي همراه با ترشح
 • زخم بستر بدون عفونت و کمی ترشح التهابی

مکانیسم عملکرد هیالوسیف

ماده Hyalosafe بطور مستقیم بر روي ضایعه (زخم ) مالیده می شود، که باعث مرطوب ماندن زخم به جهت گسترش نسج می شود. در مقایسه با فیلم هاي سنتی Hyalosafe یک نقش مکانیکی نداشته و با تقابل با  محیط زخم، تحریک و ترویج در بازیافت، بافت جدید انجام می دهد.

 

نحوه استفاده هیالوسیف

بعد از تمیز نمودن زخم ماده  Hyalosafe بر روي زخم بهمراه پوشش پانسمان دوم اعمال می شود.

Hyalosafe به راحتـی بـا گیـره اسـتریل قابـل برداشـت می باشد.

در زخم هاي خشک که پانسمان خشک مـی مانـد، جهـت تعویض پانیمان با Hyalosafe نیازمند مرطـوب نمـودن با محلول نمکی می باشد.

 

 

 گزارش موردی  Hyalosafe

هیالوسیف

سوختگی صورت درجه ۲

بعـــــــــد از پوشـــــــــش بـــــــــا Hyalosafe (کــاربرد یکبــار )

در محل بمدت ۱۵ روز

بعد از گذشت ۱۵ روز درمان

کاربرد Hyalosafe در زیبایی

 

هیالوسیف یک ماده حیاتی متحرك است. به لطف خواص اسید هیالورانیک در جهت سرعت بخشیدن در گسترش نسج و روند مجدد بافت هاي پوششی، منتج بـه درمـان به صورت زیبا می گردد.

 • مطابق و سازگار با محیط است
 • نفوذ ناپذیر به گاز ها و بخار آب
 • شفافیت پانسمان جهت بازبینی و روند تکامل بهبودي
 • محافظ زخم از عفونت

 

چــرا کــاربرد Hyalosafe در مراقبــت هــاي بعــد از عمــل متداول است؟

اجازه وفراهم نمودن بستر براي رشـد سـریع بافـت پوستی و پیشرفت بافـت بـه لطـف خـواص زیسـت محیطی اسید هیالورانیک

 

گزارش موردي : جوان سازي پوست صورت و درمان چین و چروك لب و گونه

هیالوسیف

کاربران محصول :

 

جراحان پلاستیک

متخصصین پوست

متخصصین غدد (دیابتی)

جراحان عروق

پرستاران