چگونه از کاف فشار سنج استفاده کنیم؟

قراردادن کاف فشارسنج

کاف های فشارسنج تک سایز هستند و به هر بازویی بسته می شود.
طول آن بین ۲۲ تا ۴۲ سانتیمتر است. اگر بازوی شما خیلی بزرگ است، بهتر است از فشارسنج مچی استفاده کنید.

کاف را دور بازوی خود، حدود ۲ سانتی متر بالای آرنج. به راحتی سفت کنید (باید دو انگشت را بین کاف و بازوی خود قرار دهید).

توجه داشته باشید – آستین خود را زیر کاف صاف کنید تا اندازه گیری دقیق باشد. اگر آستین شما بسیار نازک باشد، مانیتور فشار خون را روی آن قرار دهید. اگر آستین لباس ضخیم است بهتر است آن را از زیر کاف خارج کنید.

 

کاف را روی دست چپ ببندید (فلش قرمز باید به سمت شانه شما باشد)

چگونه از کاف فشار سنج استفاده کنیم؟

 

کاف ها معمولا برای اندازه گیری فشارخون در بازوی چپ طراحی شده است. برای اطمینان از دقیق ترین اندازه گیری ها در بازوی راست، توصیه می کنیم که جهت گیری مانیتور را تغییر دهید (فلش قرمز باید به سمت دست شما باشد).

چگونه از کاف فشار سنج استفاده کنیم؟

 

پای خود را روی کف زمین قرار دهید، بدون اینکه پاهایتان را روی هم بیاندازید.
دست خود را با روی یک سطح صاف مانند یک میز قرار دهید.

چگونه از کاف فشار سنج استفاده کنیم؟

اندازه گیری فشارخون در حالت خوابیده

 

روی زمین دراز بکشید و دست ها را کنار خود قرار دهید.

کاف فشارسنج را ببندید.

چگونه از کاف فشار سنج استفاده کنیم؟