بایگانی

دسته: بیماری ها

بیماری ها هپاتیت چیست ؟

هپاتیت چیست؟

هپاتیت، التهاب کبد است. التهاب باعث درد و تورم خواهد شد.عوامل ایجاد کنندهٔ هپاتیت متعدد هستند. هپاتیت عمدتاً توسط یکی از ۶ ویروس هپاتیتی ( E,D,C,B,A یا G ) ایجاد میشود

6 سال قبل