بایگانی

دسته: استومی ، یورستومی ، کلستومی

استومی ، یورستومی ، کلستومی استومی چیست ؟

استومی چیست؟

کلستومی انحراف مسیر روده بزرگ است که به ‏وسیله جراحی ایجاد می‏شود. در این حالت روده بزرگ به دو قسمت تقسیم می‏شود. بخش انتهایی یا درون شکم بخیه می‏شود و یا از شکم خارج می‏گردد. تصمیم ‏گیری در مورد خارج کردن بخش

6 سال قبل